g Moro Language Project
 

Examples

Examples from Jenks, Peter & Sharon Rose. 2015. Mobile Object Markers in Moro: the role of tone. Language 91.

2a gavə́léða

2b gaŋávəleða

2c kaváɾá t̪áŋə́və́léðó

2d kaváɾá t̪áŋŋávəleðó

3a ɡávəleðó

3b ɡávəleðáŋá

3c ɡavəleðó

3d ɡavəleðáŋá

4a ɡavə́léðálo

4b kaváɾá t̪áŋə́və́léðə́lo

4c ɡávəleðə́lo

4d ɡavəleðə́lo

6a ɡavəleðó

6a ɡavəleðə́ɲé

6a ɡavəleðáŋá

6a ɡavəleðə́ŋó

6a ɡavəleðə́ńda

6b ɡavə́léða

6b ɡaɲə́vəleða

6b ɡaŋávəleða

6b ɡaŋóvəleða

6b ɡáńdəvəleða

Table 1 a. gavəleðó

Table 1 a. gavəleðə́ŋó

Table 1 b. gávəleðó

Table 1 b. gávəleðə́ŋó

Table 1 c. və́léðó

Table 1 c. və́léðə́ŋó

Table 1 d. vəleða

Table 1 d. vəleðə́ŋó

7a gadógát̪a

7b gaðə́wá

7c gamwándəðeə

7d gawárða

8a gogə́ta

8b gala

8c gónd̪ət̪a

8d gáffa

9a və́léðó

9b vəleða

9c gavəleðó

9d gávəleðó

10a gadogat̪ó

10a dógát̪ó

10b gaðəwó

10b ðə́wó

10c gamwandəðó

10c mwándə́ðó

10d gawarðó

10d wárðó

10e gogətó

10e ógə́tó

10f galó

10f áló

10g gond̪ət̪ó

10g ónd̪ə́t̪ó

10h gaffó

10h áffó

11a gawə́ndat̪a

11b gavə́léða

11c wə́ndát̪ó

11d və́léðó

13a gaðə́wá

13a gaðáððəwa

13b galánda

13b galállanda

13c gavə́léða

13c gaváffərleða

13d gogə́ta

13d gókkogəta